Wynajem samochodów

z polisy sprawcy szkody

Warunki najmu

 1. Wypożyczalnia samochodów wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.
 2. Pracownik wypełnia protokół  przekazania/zdania samochodu .
 3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna, która:
  • ukończyła 21 lat
  • posiada ważne prawo jazdy,
  • posiada ważny dowód osobisty,
  • posiada inny dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w protokole.
 5. Najemca odpowiada materialnie wobec wypożyczalni za braki paliwa, części i wyposażenia samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.
 6. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu  lub środków odurzających zostanie on obciążony pełnymi kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.
 7. Najemca nie może przekroczyć granicy RP.
 8. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia lub po innym uzgodnieniu z wynajmującym.
 9. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, najemca zobowiązany jest zgłosić chęć zwrotu przynajmniej 24 godziny wcześniej, wypożyczalnia zwraca najemcy połowę różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.
 10. Najemca wypożycza pojazd sprawny i czysty i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie.
 11. Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 1 godz. powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę, a samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca.
 12. Przedłużenie wypożyczenia samochody bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości podwójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.
 13. W przypadku samowolnego zdemontowania oznakowanych części pojazdu następuje przepadek kaucji oraz pobranie od najemcy kwoty wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części oraz montażu.
 14. W czasie użytkowania pojazdu najemca zobowiązany jest do:
  • Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowa wynajmu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);
  • Przestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego;
  • Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków);
  • Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);
  • Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej samochodu;
  • Dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych – stanu nawierzchni, pogody itp.;
  • Utrzymywania samochodu w należytej czystości;
  • Gotowości do stałego kontaktu telefonicznego z Wynajmującym w trakcie użytkowania samochodu.
 15. W szczególności zabrania się:
  • a) Holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem;
  • b) Przekraczania dopuszczalnej ładowności;
  • c) Palenia tytoniu w samochodzie;
  • d) Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;
  • e) Mycia samochodu w myjniach automatycznych;
  • f) Używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach;
  • g) Używania samochodu do nauki jazdy;
  • h) Przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i należności zanim samochód będzie mógł być ponownie wynajęty;
  • i) Oklejania samochodu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
  • j) Rozpędzania pojazdu do prędkości  powyżej 150 km/h.
  • k) Używania samochodu przy ekstremalnych parametrach technicznych (maksymalne przyspieszenia) w sposób powodujący przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego;
  • l) Używania samochodu do dokonania czynu zabronionego.

   W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) - l) niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
   W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości samochodu spowodowaną przeróbkami.
 16. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 17. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, kolizji drogowej czy aktu wandalizmu  najemca zobowiązany jest natychmiast wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej, zabezpieczenia samochodu a także do zgłoszenia tego faktu Wypożyczalni niezwłocznie oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.

  W przypadku unieruchomienia wynajętego samochodu z winy Najemcy, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami odwołanych z powodu unieruchomienia rezerwacji dla danego samochodu, przypadających na okres trwania naprawy samochodu.
 18. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.
 19. W Przypadku uszkodzenia pojazdu kaucja z tytułu udziału własnego w zdarzeniu przepad oraz zostanie naliczona kara umowna .
 20. Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz zostanie naliczona kara umowna w wysokości do 10 krotności dobowej stawki najmu.
 21. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
 22. Limit kilometrów  na dobę wynosi 200 km.
 23. Akceptowane formy płatności: gotówka, przelew.
 24. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

Zapraszamy do współpracy

©2020 SpeedCar - Wypożyczalnia samochodów lotnisko Modlin, bezpłatny wynajem samochodów z polisy sprawcy szkody, wypożyczalnia samochodów lotnisko Okęcie, wypożyczalnia samochodów Warszawa, pranie tapicerek, myjnia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By Other Media